Kázání – 26.3.2016 – K.Majer

posted in: MP3Kazani | 0

Skladba „Kázání“ z alba Dopis do Tiatir. Kde se nachází naše mysl, naše srdce. Trpìli mezi sebou ženu, která byla falešná prorokynì se špatným uèením. Lidé dnes nechtìjí slyšet, co jim øíkáme, pokud je nepøesvìdèíme našimi životy. Pokud øíkáme nìco jiného, než dìláme, pak nic z toho nemá smysl. Byl to sbor, který dìlal ústupky. Vìci pøehlíželi. I když se nám zdá vše, jak má být, tak to ještì tak být nemusí. (autor: Majer Kamil).